Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Bake in

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administrator – Bake in Sp. z o. o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; e-mail: kontakt@bakein.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Firma posiada REGON: 361759024 oraz  NIP: 7010490038

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.bakein.pl.

Serwis - platforma informatyczna, w formie portalu internetowego, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet o nazwie „bakein.pl”, pod adresem www.bakein.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje sklepu internetowego, jak również, jeśli zezwalają na to aktualne funkcjonalności Serwisu, umożliwiająca wymianę informacji, komentarzy i poglądów.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania.

Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.

Materiały - wszelkie wypowiedzi, recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Towar – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Serwisu.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Użytkownik – Gość

Gość – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.bakein.pl jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego oraz inne przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

§ 3 Sklep Internetowy - Zamówienia

 1. Warunkiem nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej "Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.
 2. Goście przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe, w ramach stosownego formularza zamówienia.
 3. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Użytkownik określa: zamawiane towary, sposób płatności, sposób i adres na który towary mają być dostarczone.
 4. Ponadto, w ramach Zamówienia Gość podaje swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia wyszczególnione w formularzu zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację, nie stanowiącą potwierdzenia złożonego zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania lub anulowaniu Zamówienia w całości.
 7. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy, jest wskazany na stronie internetowej Serwisu pod adresem: http://www.bakein.pl/strona/dostawa-i-platnosci

§ 4 Sklep Internetowy - Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich w wartościach brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 3. Sposoby płatności za Towary i koszty dostawy Towarów zostały wskazane na stronie internetowej Serwisu, pod adresem: http://www.bakein.pl/strona/dostawa-i-platnosci
 4. W przypadku promocji, klient może skorzystać z jednej wybranej zniżki. Rabaty w sklepie internetowym nie sumują się.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Blue Media S.A. obsługuje następujące karty płatnicze: Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 5 Sklep Internetowy - prawo odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownikom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.
 2. Odstąpienie od Umowy w okresie od 1 do 14 dnia od otrzymania Towarów przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik zwróci Towary bez jakichkolwiek śladów użytkowania oraz w niezniszczonym opakowaniu.
 3. Pisemne odstąpienie od Umowy powinno zostać wysłane przez Użytkownika do Administratora na adres: Bake in, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na adres kontakt@bakein.pl.
 4. Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Użytkownikowi weryfikuje w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, czy odesłane (zwrócone) przez Użytkownika Towary nie noszą jakichkolwiek śladów użytkowania i czy zostały odesłane w niezniszczonym opakowaniu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w powyższych punktach, Administrator niezwłocznie zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, tj. wartość produktu bez kosztów wysyłki, do Użytkownika (jeśli zapłata za Zamówienie nastąpiła z góry).
 6. Administrator nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) Towaru przez Użytkownika.
 7. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami, Użytkownik ma prawo odbioru zwracanego Towaru, bądź jego ponownej wysyłki na własny koszt.

§ 6 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, inne niż składanie Zamówień, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego zamieszczonych. Użytkownik, z zastrzeżeniem Materiałów przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
  2. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi.
 4. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu możliwe będzie zamieszczenie Materiałów, zamieszczając Materiał w Serwisie Zarejestrowany oświadcza, że:
  1. zamieszczenie Materiału w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność;
  2. zwolni Administratora, jego właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

§ 7 Zagrożenie lub naruszenie praw

 1. Jeżeli zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem Administrator, również w wyniku zawiadomienia o powyższych okolicznościach, podejmie stosowne działania celem zbadania danego przypadku, a w razie uprawdopodobnienia naruszenia doprowadzi do usunięcia z Serwisu tych Materiałów.
 2. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać zawiadamiającego do uzupełnienia zawiadomienia lub do złożenia dalszych wyjaśnień.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych („Dane”), podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji („Zarejestrowani”) lub składania Zamówienia („Goście”), jest Administrator. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.
 2. Ze względu na proces wysyłki zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
 3. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m .in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
 4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 5. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

§ 9 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.
 2. Reklamacje należy składać Administratorowi w formie pisemnej, wraz z dowodem zakupu Towaru oraz dokładnym opisem przyczyn reklamacji.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
 4. Administrator w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika.
 5. Przed odebraniem przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.
 6. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika.


 § 10 Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.
 4. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl